ខ្មោចត្រឡោកបែក វគ្គបញ្ចប់ / Oh My Ghost 6

 

 

Synopsis

រឿងរ៉ាវរបស់ពួកចែៗដែលត្រូវមកជាប់នៅក្នុងផ្ទះដែលធ្លាប់មានរឿងក្តីឃាតកម្ម។ ពួកចែៗត្រូវមកប្រឈមមុខនិងឃាតករដែលបានសម្លាប់គ្រប់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយខ្នងនេះ ហេតុការណ៍គេចពីការតាមសម្លាប់ពួកចែៗក៏កើតមានឡើងនៅក្នុងភាពយន្តរឿងនេះ។

 

 

 

 

Comment

 

 

ខ្មោចត្រឡោកបែក វគ្គបញ្ចប់ / Oh My Ghost 6

 

Release Date

10/01/2019

 

Duration

1 hr 49 min

 

Film Categories

Comedy / Thriller

 

Directors

Poj Arnon

 

Rate

 

 

 

Please fill in the Keyword