អាងនរក / The Pool

 

 

Synopsis

Being stuck in the desolated pool with 6 maters depth. Without water, no ladder and no way out, the couple need to survive from this situation. Everything may be easier, if the unfriendly animal does not accidentally fall in.

ជាប់នៅក្នុងអាងទឹកហួតហែងមួយដែលមានជម្រៅ6ម៉ែត្រ គ្មានទឹក គ្មានជណ្តើរនិងគ្មានច្រកចេញរួច គូស្នេហ៍មួយគូត្រូវតស៊ូដើម្បីរួចផុតពីស្ថានភាពអាក្រក់នេះ។ គ្រប់យ៉ាងអាចនឹងងាយស្រួលជាងនេះ ប្រសិនបើសត្វដ៏កំណាចមួយមិនបានចៃដន្យធ្លាក់ចូលក្នុងអាងនេះដែរ។

 

 

 

 

Comment

 

 

អាងនរក / The Pool

 

Release Date

01/11/2018

 

Duration

1 hr 31 min

 

Film Categories

Thriller

 

Rate

 

 

 

Please fill in the Keyword