សំណែនខ្មោច / Sajen

 

 

Synopsis

 

 

 

 

Comment

 

 

សំណែនខ្មោច / Sajen

 

Release Date

05/10/2018

 

Duration

1 hr 33 min

 

Film Categories

Horror

 

Directors

Hanny Saputra

 

Actors

Amanda Manoppo, Stefhani Zamora Husen, Chant

 

Rate

 

 

 

Please fill in the Keyword