វិបល្លាស/រចនា

 

 

 

Synopsis

រចនាជាវិចិត្រករម្នាក់ដែលត្រលប់ពីអាមេរិចដើម្បីមកដាក់តាងស្នាដៃគំនូររបស់នាងនៅភ្នំពេញ។នាងមានជំងឺ ផ្លូវចិត្ត ប៉ូលពី (Bipolar/Borderline Personality disorder) ដែលធ្វើអោយអារម្នណ៍ របស់នាង ខុសគ្នាដូចជា មនុស្ស នៅភព ពីរផ្សេង គ្នាហើយជំងឺនេះ តម្រូវអោយនាងលេប ថ្នាំ ជាប្រចាំបើមិនដូច្នេះ ទេវានឹង ធ្វើអោយ អារម្នណ៍របស់ នាង ក្រឡាប់ ចក្រ។ពេលនាង លឺសំដីចំអកលើស្នាដៃរបស់នាង នាងសម្រេចចិត្តដករូបទាំងនោះមកវិញ ហើយសុំ ពេល២ អាទិត្យ ដើម្បីគូររូបថ្មី ។ តើនាងធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចជំនះជំងឺនេះដើម្បីគូររូបដាក់តាំងតាម សន្យាដែររឺទេ?


Rachana, a young talented artist who lives in America, comes to Cambodia for an exhibition of her paintings. Rachana has been diagnosed with Bipolar/Borderline Personality Disorder and is on medication. But recently she has not taken her medicine and she is starting to have severe mood swings.
At the gallery, while they are preparing for the exhibition, she sees some people laughing at her paintings. She is convinced that her paintings are no good and she takes them all and burns them.
She promises the gallery manager that she will paint new painting in two weeks in time for the exhibition. Will she be able to maintain her balance and complete the paintings on time?

 

 

វិបល្លាស/រចនា

 

Release Date

19/04/2018

 

Duration

113 Min

 

Film Categories

Drama

 

Directors

Sang Chanvisal

 

Actors

Vinich Virak, Chy Rattana, Hang Mariny, Phal

 

 

 

Please fill in the Keyword